Algemene voorwaarden

maak vrijblijvende afspraak

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.

2. Al onze aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor opdrachten te weigeren.

3. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2 Uitvoering van de werkzaamheden

1. De termijn waarbinnen wij onze diensten verrichten wordt slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding.

2. Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang de opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De opschorting geldt tot op het moment dat de opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.

3. De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd.

4. De adviseurs van Essensia werken volgens de NOBOL gedragscode en zijn als lid van een beroepsvereniging bovendien gehouden aan de respectievelijke gedragscodes van de NIP en/of de NOLOC.

5. Tussen cliënt en adviseur zal worden gewerkt op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Bij het ontbreken hiervan is het te allen tijde toegestaan om een andere adviseur in te zetten dan wel een opdracht te weigeren.

Artikel 3 Geheimhouding

Wij zijn gehouden persoonlijke gegevens van individuele cliënten strikt vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan derden, inclusief de opdrachtgever, te verstrekken dan met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De zakelijke inhoud van het uiteindelijke advies of van het onderzoeksresultaat zal desgewenst ter beschikking worden gesteld aan de eventuele opdrachtgever, tenzij zwaarwegende persoonlijke belangen van de individuele cliënt zich daartegen verzetten, zulks ter beoordeling door de cliënt. Wij verplichten ons tot volstrekte geheimhouding van alle door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens, in welke vorm dan ook, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij een vertrouwelijk karakter dragen.

Wij zullen persoonlijke gegevens, testuitslagen en adviezen met betrekking tot individuele cliënten gedurende de daarvoor gebruikelijke termijn bewaren en zijn gerechtigd deze in het belang van de betrokken cliënt opnieuw te hanteren voor statistische doeleinden, met inachtneming van de privacy van de cliënt. Deze termijn is thans gesteld op 24 maanden ingaande na afsluiting van het traject.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is gehouden ons de beschikking te geven over alle voor het uitvoeren van de opdracht benodigde informatie en gegevens. Ook zal de opdrachtgever binnen zijn vermogen bevorderen, dat wij toegang krijgen tot personen en/of informatie of gegevens van derden die voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig is.

Artikel 5 Adviseurs

Wij zijn te allen tijde gerechtigd onze bij een opdracht betrokken adviseurs te vervangen door andere gekwalificeerde adviseurs; eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen voor onze rekening.

Artikel 6 Overmacht

Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

We zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de opdrachtgever uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart ons te dezer zake tegen aansprakelijkheid van derden.

Artikel 8 Facturering

Facturering geschiedt bij aanvang van de (individuele) opdracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Essensia.

Artikel 9 Betaling

Betaling van de ingediende facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vastgelegd in de schriftelijk overeenkomst tussen opdrachtgever en Essensia. Bij overschrijding van de termijn behoudt Essensia zich het recht voor wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 10 Annulering

1. Individuele begeleidings- of coachingsgesprekken kunnen tot 5 werkdagen tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij annulering binnen 2 werkdagen wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Bij verhindering is het wel mogelijk zich zonder kosten door een collega te laten vervangen bij dezelfde adviseur.

2. Een training of workshop kan kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Nadien wordt bij annulering tot uiterlijk 1 week voor aanvang 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.

3. Een assessment kan kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk twee weken voor afname. Nadien wordt bij uiterlijk tot 1 week voor afname 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 werkdagen voor afname wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.

4. Voor alle bovengenoemde annuleringsregelingen geldt dat in de schriftelijk overeenkomst tussen opdrachtgever en Essensia hiervan afgeweken kan worden.

Artikel 11 Auteursrechten

De auteursrechten van alle door ons schriftelijk of op andere informatiedragers vervaardigde aanbiedingen, rapporten, adviezen, etc. berusten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen bij ons. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook.

Artikel 12 Geschillen

Alle geschillen tussen de opdrachtgever en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de Rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde Rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging te weten: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam of Den Haag.

Artikel 13 Garanties

1. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

2. Als een cliënt niet tevreden is over een door de adviseur geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de adviseur te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Mocht de coach op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van de adviseur tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is. Mocht de adviseur onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen of goederen van een cliënt of lichamelijk letsel hebben veroorzaakt, dan geldt daarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door onze verzekeringen tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is. De coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan de coach niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de coach zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is.

Artikel 15 Nederlands Recht van toepassing

Op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands Recht van toepassing